โรงเรียนเมืองคง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558